Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40       •  eRejestracja
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Bracka 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29       •  eRejestracja
WIĘCEJ

Pro Corde - Centrum aktywnego starzenia się


Informacje o Projekcie:

Projekt pn: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez PGK "Pro Corde" dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie "Centrum aktywnego starzenia się", realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, VIII Osi Priorytetowej - integracja społeczna, Działanie 8.1: Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.  
 
Projekt realizowany jest przez Polską Grupę Kardiologiczną "Pro Corde" sp. z o.o., w Partnerstwie z następującymi podmiotami:
1. Optima Medycyna Spółka Akcyjna
2. Stowarzyszenie Uniwersytetu III wieku w Opolu  
 
Projekt realizowany jest na terenie miasta Opole w siedzibie każdego z Partnerów Projektu, w tym program rehabilitacji prowadzony jest w Domie Medycznym "Pro Corde" w Opolu, przy pl. Piłsudskiego 11A.  

Cel Projektu: Celem projektu jest zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacyjnej w warunkach domowych i ambulatoryjnych osobom starszym i schorowanym. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i funkcjonowania osób objętych pomocą. Rezultatem projektu będzie zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie. Utworzone w ramach projektu „Centrum aktywnego starzenia się” ma na celu podniesienie sprawności fizycznej Pacjentów, a tym samym zwiększenie ich samodzielności i umożliwienie aktywizacji społecznej. Zaplanowany jest także zakres wsparcia psychologicznego i dietetycznego - poprzez konsultacje indywidualne oraz wykłady z zakresu edukacji prozdrowotnej.  

Odbiorcy Projektu: Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa opolskiego, w wieku powyżej 65. roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami, dzięki realizowanej w ramach Projektu rehabilitacji domowej link: http://www.procorde.com.pl/op/program-rehabilitacji-domowej/ Planowana liczba uczestników i uczestniczek objętych wsparciem w ramach Programu: 480 osób.  

Programu Rehabilitacji: W trakcie programu Uczestnik/Uczestniczka Projektu zostanie objęty indywidualną specjalistyczną opieką rehabilitacyjną sprawowaną przez lekarza i dedykowanego fizjoterapeutę.  Zaplanowany są również konsultacje indywidualne w zakresie wsparcia psychologicznego i dietetycznego, a także wykłady z zakresu edukacji prozdrowotnej. W ramach rehabilitacji zaplanowane jest 30 dni zajęć po 2 godziny rehabilitacji dziennie. Okres rehabilitacji uzależniony będzie od częstotliwości zajęć (średnio od 2 do 3 miesięcy). Więcej o Programie rehabilitacji można znaleźć na stronie Lidera Projektu: http://www.procorde.com.pl/op/program-rehabilitacji/ oraz o programie rehabilitacji domowej: http://www.procorde.com.pl/op/program-rehabilitacji-domowej/.

Rekrutacja do Programu odbywa się dwuetapowo:

Etap I-szy – realizowany przez Partnera Projektu – Optima Medycyna. Etap realizowany w ośrodkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
1.      Przychodnia Opole, ul. Dambonia 171,
2.      Przychodnia Prudnik, ul. Nyska 1,
3.      Przychodnia Prudnik, ul. Ogrodowa 2a,
4.      Przychodnia Nysa, ul. Ogrodowa 1,
5.      Przychodnia i punkt apteczny Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 60,
6.      Przychodnia w Dytmarowie, ul. Dytmarów 2a.

Etap II-gi – realizowany przez Lidera Projektu - Polską Grupę Kardiologiczną "Pro Corde” w Domu Medycznym w Opolu, przy pl. Piłsudskiego 11A.  

Udział w programie jest dla Pacjenta dobrowolny i bezpłatny.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w Projekcie, zapraszamy do Kontaktu:
Miejsce realizacji programu:
Optima Medycyna
Przychodnia Opole,
ul. Dambonia 171,tel. 77 887 21 21 
Godziny realizacji programu:
poniedziałek-piątek:      
7:30 – 20:00            sobota:                    nieczynne  
 
Ponadto Projekt zakłada utworzenie Wypożyczalni sprzętu telerehabilitacyjnego (więcej na stronei: http://www.procorde.com.pl/op/wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego/ ).
 
W ramach Projektu przewidziane są następujące zakupy:
- 20 urządzeń do telerehabilitacji wraz z oprogramowaniem
- 60 aparatów telefonicznych z „przyciskiem życia” wraz z abonamentem,
- 5 cykloergometrów wraz z oprogramowaniem umożliwiającym monitorowanie treningów w ośrodku.  
 
Termin rzeczowej realizacji Projektu: 2 maja 2017 r. – 30 kwietnia 2018 r.      
 
Wartość Projektu: 1 996 320,00 zł , w tym:
Wartość dofinansowanie: 1 886 522,40 zł , w tym:
Ze środków europejskich: 1 696 872,00 zł,
Ze środków dotacji celowej: 189 650,40 zł,
Wkład własny: 109 797,60 zł.  
 
Nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0062/16  
Szczegółowe informacje nt. Projektu można znaleźć na stronie Lidera Projektu: http://www.procorde.com.pl/op/informacje-projekcie/    
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)